Oddymianie klatek schodowych jest ważnym elementem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Celem systemów oddymiania jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się dymu na wyższe piętra budynku oraz zapewnienie wyraźnej drogi ewakuacji dla jego mieszkańców.

W tym celu stosuje się różne systemy oddymiania, takie jak:

 • Systemy mechanicznego wyciągania dymu, które wykorzystują wentylatory, aby usunąć dym z klatki schodowej i przewietrzyć ją.
 • Systemy naturalnego oddymiania, które polegają na stworzeniu odpowiedniego ciągu powietrza przez otwory wentylacyjne, aby usunąć dym z klatki schodowej.
 • Systemy hybrydowe, które łączą elementy mechanicznego i naturalnego oddymiania.

W każdym przypadku ważne jest, aby system oddymiania klatki schodowej był odpowiednio zaprojektowany, zainstalowany i konserwowany, aby zapewnić skuteczne i niezawodne działanie w razie pożaru.

Producent systemów oddymiania – Gulajski

Monika Malosczyk
tel. 513 528 235

Agnieszka Dziedzic
tel. 504 496 873

Adam Tomczyszyn
tel. 511 278 787

Magdalena Krzyżyk
tel. 516 962 360

Systemy oddymiania - Gulajski
Systemy oddymiania – Gulajski

Jak działa system mechanicznego wyciągania dymu

Systemy mechanicznego wyciągania dymu działają poprzez wykorzystanie wentylatorów, które pomagają usunąć dym z klatki schodowej i przewietrzyć ją. Wentylatory te są zazwyczaj zamontowane w górnej części klatki schodowej i działają poprzez wytworzenie ciągu powietrza, który przemieszcza dym na zewnątrz budynku.

Aby zapewnić skuteczne działanie systemu, wentylatory muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia kontrolne, takie jak czujniki dymu i sterowniki, które automatycznie włączają i wyłączają wentylatory w zależności od poziomu dymu w klatce schodowej.

Poza tym, kanały wentylacyjne i otwory wlotowe muszą być odpowiednio rozmieszczone i wyposażone w zabezpieczenia przed dostępem dymu do innych części budynku.

Oddymianie klatek schodowych - systemy przeciwpożarowe
Oddymianie klatek schodowych – systemy przeciwpożarowe

Jak działa system naturalnego wyciągania dymu

System naturalnego wyciągania dymu działa poprzez wykorzystanie ciągu powietrza, aby usunąć dym z klatki schodowej. W tym celu stosuje się odpowiednie otwory wentylacyjne, takie jak okna i drzwi, które pozwalają na swobodny przepływ powietrza.

Aby zapewnić skuteczne działanie systemu, otwory wentylacyjne muszą być odpowiednio rozmieszczone i dostosowane do wymagań dotyczących wielkości i położenia. Ponadto, należy zapewnić, aby otwory nie były zablokowane przez meble lub inne przedmioty, co mogłoby zaburzyć ciąg powietrza.

System naturalnego oddymiania jest często stosowany w połączeniu z innymi systemami, takimi jak systemy mechanicznego wyciągania dymu lub hybrydowe, aby zwiększyć skuteczność oddymiania i zapewnić bezpieczeństwo w razie pożaru.

Oddymianie klatek schodowych a przepisy budowlane

W Polsce oddymianie klatek schodowych jest regulowane przez przepisy budowlane, takie jak Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z tymi przepisami, klatki schodowe powinny być wyposażone w systemy oddymiania, które pozwolą na szybkie i skuteczne usunięcie dymu w razie pożaru. W tym celu stosuje się zazwyczaj systemy mechanicznego lub naturalnego wyciągania dymu, a także hybrydowe systemy łączące te dwa typy.

Przepisy budowlane określają także wymagania dotyczące wielkości i położenia otworów wentylacyjnych, a także wymagania dotyczące wentylatorów i innych urządzeń związanych z oddymianiem.

Oddymianie klatek schodowych – zasada działania

System oddymiania klatek schodowych z klapami dymowymi i oknami oddymiającymi działa poprzez wykorzystanie dwóch głównych elementów: klap dymowych i okien oddymiających.

Klapy dymowe są automatycznie otwierane w razie pożaru, aby umożliwić szybkie i skuteczne usunięcie dymu z klatki schodowej. Klapy są zazwyczaj zainstalowane na górze klatki schodowej i są otwierane przez detektory dymu lub inne urządzenia zabezpieczające.

Okna oddymiające z kolei pełnią rolę dodatkowych otworów wentylacyjnych, które umożliwiają przepływ powietrza i usuwanie dymu z klatki schodowej. Okna te są zazwyczaj otwierane manualnie lub też automatycznie w razie pożaru.

W ten sposób, system oddymiania z klapami dymowymi i oknami oddymiającymi działa poprzez łączenie działania dwóch elementów: klap dymowych, które umożliwiają szybkie usunięcie dymu, i okien oddymiających, które zwiększają wydajność oddymiania poprzez zapewnienie dodatkowej wentylacji.

Oddymianie klatek schodowych - Gulajski
Oddymianie klatek schodowych – Gulajski

Klapy dymowe to automatyczne urządzenia, które służą do szybkiego i skutecznego usuwania dymu z klatki schodowej w razie pożaru. Klapy dymowe działają w następujący sposób:

 • Detekcja pożaru: Klapy dymowe są wyposażone w detektory dymu, które reagują na wykrycie dymu w klatce schodowej.
 • Aktywacja: Po wykryciu pożaru, detektor dymu aktywuje system, który automatycznie otwiera klapę dymową.
 • Usunięcie dymu: Po otwarciu klapy dymowej, dym jest usuwany z klatki schodowej poprzez naturalne wyciąganie lub poprzez dodatkowe urządzenia wentylacyjne, takie jak wentylatory.
 • Zamykanie: Po ustaniu pożaru, detektor dymu lub inne urządzenia zabezpieczające automatycznie zamykają klapę dymową.

Okna oddymiające, zwane także oknami dymowymi, służą do usuwania dymu z klatki schodowej w razie pożaru. Okna oddymiające działają w następujący sposób:

 • Detekcja pożaru: Okna oddymiające są wyposażone w detektory dymu, które reagują na wykrycie dymu w klatce schodowej.
 • Aktywacja: Po wykryciu pożaru, detektor dymu aktywuje system, który automatycznie otwiera okno oddymiające.
 • Usunięcie dymu: Po otwarciu okna oddymiającego, dym jest usuwany z klatki schodowej poprzez naturalne wyciąganie.
 • Zamykanie: Po ustaniu pożaru, detektor dymu lub inne urządzenia zabezpieczające automatycznie zamykają okno oddymiające.

Detektory dymu w systemach oddymiania klatek schodowych

Detektory dymu to urządzenia elektroniczne, które służą do wykrywania obecności dymu w powietrzu. Detektory działają w następujący sposób:

 • Pomiaru obecności dymu: Detektory dymu korzystają z różnych technologii, takich jak optyczne, termiczne lub ionizacyjne, aby wykryć obecność dymu w powietrzu.
 • Sygnalizacja: Po wykryciu dymu, detektor dymu wydaje dźwiękowy sygnał alarmowy, który poinformuje osoby w pobliżu o potencjalnym pożarze.
 • Aktywacja systemów bezpieczeństwa: W niektórych przypadkach, detektory dymu są połączone z innymi systemami bezpieczeństwa, takimi jak systemy oddymiania, systemy gaśnicze lub systemy kontroli dostępu, które automatycznie reagują na wykrycie dymu.

Detektory dymu są bardzo ważne w zapewnianiu bezpieczeństwa w budynkach, ponieważ pozwalają wcześniej wykryć pożar i zareagować, zanim stanie się on groźny. Warto regularnie kontrolować i wymieniać baterie w detektorach dymu, aby upewnić się, że są one w pełni sprawne i gotowe do działania w razie potrzeby.

Automatyczne systemy gaśnicze

Automatyczny system gaśniczy to złożony system, który służy do automatycznego gaszenia pożarów. System ten składa się z kilku elementów, które działają w następujący sposób:

 • Detekcja pożaru: Automatyczny system gaśniczy jest zazwyczaj połączony z detektorami dymu, które wykrywają obecność dymu i pożaru w budynku.
 • Sygnalizacja: Po wykryciu pożaru, system wydaje dźwiękowy sygnał alarmowy, który informuje osoby w budynku o pożarze.
 • Aktywacja systemu: Po wykryciu pożaru, automatyczny system gaśniczy uruchamia się automatycznie, bez potrzeby interwencji ludzkiej.
 • Dystrybucja gaszenia: System korzysta z różnych źródeł, takich jak instalacje wodne, gazy gaśnicze, piany gaśnicze, aby rozprowadzić środki gaśnicze do miejsca pożaru.
 • Kontrola: Automatyczny system gaśniczy jest zazwyczaj zsynchronizowany z systemami kontroli, takimi jak systemy oddymiania i systemy wentylacji, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne gaszenie pożaru.

Automatyczne systemy gaśnicze są niezwykle ważne w zapewnianiu bezpieczeństwa w budynkach, ponieważ pozwalają na szybką i skuteczną reakcję na pożar, nawet w przypadku braku obecności osób w budynku.